Vrácení zboží do 14 dnů

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Kdo může odstoupit od smlouvy?

Právo odstoupit od smlouvy do 14 dní mají spotřebitelé tj. fyzické osoby, které nejednají v souvislosti s vlastním podnikáním (objednávky bez vyplněného IČO).

Odstoupit není možné od smlouvy, když zboží, není vhodné vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a když je obal poškozený.

 

2. Můžeme zboží používat a potom ho vrátit?

Funkčnost zboží můžete vyzkoušet tak, jako by jste to zkusili v nějaké prodejně. Při zacházení se zbožím nad tento rámec (hlavně jeho znečištění, poškození, namočení, použití na těle) Vám bude při vrácení účtované náklady na uvedení zboží do původního stavu. Doporučujeme Vám dodržovat tyto zásady:

 • Ponechte si všechny obalové materiály ke zboží, aby jste ho mohli vrátit jako nepoškozený a kompletní.
 • Neodstraňujte ochranné fólie, aby jste predešli zbytečnému poškození.
 • Vyzkoušejte základní funkčnost zboží bez jeho znečištění, namočení a nebo hygienického znehodnocení. To znamená výrobek vizuálně zkontrolovat a spustit bez kontaktu s tělem anebo jakýmikoliv látkami a materiály - např. vodou, potravinami, nápoji, čistícími prostředky, pracími prostředky,benzínem, naftou, olejem, trávou, maltou, dřevem, podlahou, kobercem, prachem, hlínou, blátem a podobně. To znamená stejně jako by jste zkoušeli výrobek někde v prodejně.
 • Vyzkoušejte základní funkčnost zboží bez znehodnocení spotřebného materiálu. Například bez rozbalování a používání filtrů, tonerů, cartridgí a dalších spotřebních materiálů.
 • Vyzkoušejte základní funkčnost zboží bez jeho registrace v systémech výrobců.
 • Při vrácení zboží ho řádně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Náklady na opravu nevhodného zabalení výrobku při přepravě hradí spotřebitel.

 

3. Jaký je postup vrácení?

 1. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte na emailové adrese info@moqi.cz. Na tento účel můžete využít náš vzorový formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy
 2. Počkejte na instrukce k vrácení zboží.
 3. Při vrácení zboží ho řádně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nezapomeňte přidat vzorový formulář o Oznámení o odstoupení od smlouvy. Náklady na opravu nevhodného zabalení výrobku při přepravě hradí spotřebitel.
 4. V případě, že dojde ke snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním v rozporu s bodem 2, budeme Vám účtovat náklady na uvedení zboží do původního stavu.

 

4. Právo odstoupit od smlouvy

 • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost VK Spedo s.r.o., se sídlem v Třebenicích, identifikační číslo: 08876746, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Poštovné spojené s vrácením zboží v rámci 14ti denní lhůty platí vždy kupující.
 • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
 • Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

×